Νέα για την Παιδεία

Εγκύκλιος ΕΠΑΛ - Υπόδειγμα αίτησης - δήλωσης 2017

Εγκύκλιος ΕΠΑΛ και υπόδειγμα αίτησης - δήλωσης

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
-----
 
 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
 
 
 
 
 
 Μαρούσι,        20   / 02 /2017
Αρ. Πρωτοκόλλου:  Φ.151 /28324 /A5      
 
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες       : Γ. Νταραγιάννης, Μ. Κολλαϊτη
                                  Δ. Φούγιας, Θ. Γραμμένου  
Τηλέφωνο : 210-344 2696, 2661, 2705, 2100
FAX  : 210-3442702
 
 
 
 ΠΡΟΣ:  
1. Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης

2. Δ/ντές Δ.Ε.

3. Δ/ντές ΕΠΑΛ (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.)

4. ΚΕΣΥΠ (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ έτους 2017.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄/15-2-2017) που ψηφίστηκε  πρόσφατα, για τη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψηφίων ΕΠΑΛ με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) ισχύει ότι:
«1.Α.αα) Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ, εφόσον κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου ή απολυτήριο Γενικού Λυκείου και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες  Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ ,που είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν. Επίσης, απόφοιτοι όλων των τομέων των ΕΠΑΛ έχουν δικαίωμα εισαγωγής σε κοινή ομάδα που περιλαμβάνει Τμήματα Σχολών ΤΕΙ, Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστικής, και Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.  Η εισαγωγή τους γίνεται σε ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων, που ορίζεται  με απόφαση του Υπουργού Παιδείας,  Έρευνας και Θρησκευμάτων  ή και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.  Ειδικά για τις Σχολές των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ και των Ανωτέρων Σχολών  Τουριστικής Εκπαίδευσης το ειδικό ποσοστό θέσεων είναι κατά προσέγγιση ανάλογο του ποσοστού του αριθμού των υποψηφίων ΕΠΑΛ σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων.  
ββ. Οι συμμετέχοντες στις ανωτέρω ειδικές εξετάσεις έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν θέσεις και σε τμήματα σχολών των Πανεπιστημίων, σε ειδικό ποσοστό 1%  επιπλέον των θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε τμήματα που είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν, καθώς και σε κοινή ομάδα Τμημάτων Σχολών Πανεπιστημίων στην οποία εισάγονται απόφοιτοι όλων των τομέων.
… Β. Ειδικά, για τους υποψηφίους των Εσπερινών ΕΠΑΛ που κατέχουν απολυτήριο Εσπερινών ΕΠΑΛ και συμμετέχουν στις ανωτέρω ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις αποδίδονται επιπλέον θέσεις σε ποσοστό 1% επί του συνολικού αριθμού εισακτέων στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες  Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ.  Οι υποψήφιοι από τα Εσπερινά ΕΠΑΛ μπορούν  κατά την υποβολή της αίτησης-δήλωσής τους να επιλέξουν τη συμμετοχή τους στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις, είτε μαζί με τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ όπως περιγράφονται στην υποπαράγραφο Α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, είτε μόνο με το ειδικό ποσοστό που περιγράφεται στην παρούσα υποπαράγραφο του παρόντος άρθρου.
Γ. Στις περιπτώσεις και των δύο ανωτέρω υποπαραγράφων Α΄ και Β΄ η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για τους υποψηφίους από τα ημερήσια και τα εσπερινά ΕΠΑΛ…»   
Με βάση τα παραπάνω εκδόθηκε η αριθμ. Φ.151/27299/Α5/17-2-2017 ΥΑ με θέμα: « Πρόσβαση αποφοίτων  Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων  των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής  Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων  Στρατιωτικών  Σχολών  Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της  Σχολής Αστυφυλάκων, της   Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας  Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ειδικό ποσοστό θέσεων 1% επί του αριθμού των θέσεων ανά Τμήμα σε Τμήματα Σχολών των Πανεπιστημίων». Στο άρθρο 1 της παραπάνω απόφασης γίνεται ο καθορισμός των  Σχολών, των Τμημάτων και των  Εισαγωγικών  Κατευθύνσεων  Τμημάτων των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς των ΕΠΑ.Λ για πρόσβαση των αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’), όπως ισχύει.  
 
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι από το 2017 κι εφεξής, υποψήφιοι από ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ συμμετέχοντας σε πανελλαδικές εξετάσεις τεσσάρων μαθημάτων (δύο μαθήματα γενικής παιδείας και δύο μαθήματα ειδικότητας) σε κοινή ύλη και κοινά θέματα μπορούν να διεκδικήσουν κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Ειδικότερα:
1) Οι υποψήφιοι με τις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΕΠΑΛ διεκδικούν το ειδικό ποσοστό θέσεων σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ,  ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (περίπτωση 11 της Αίτησης-Δήλωσης).
 
2) Οι υποψήφιοι με τις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΕΠΑΛ διεκδικούν εναλλακτικά
α) είτε το ανωτέρω (1) κοινό ειδικό ποσοστό σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (περίπτωση 13 της Αίτησης-Δήλωσης).
β) είτε ξεχωριστό ποσοστό θέσεων των εσπερινών ΕΠΑΛ ΜΟΝΟ σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΕΝ (περίπτωση 12 της Αίτησης-Δήλωσης).
3) Όσοι υποψήφιοι  επιλέξουν την περίπτωση 11 της Αίτησης-Δήλωσης  είτε την περίπτωση 13 της Αίτησης-Δήλωσης θα έχουν το δικαίωμα για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση τα 2 επόμενα έτη για εισαγωγή σε ΤΕΙ,  ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, δηλαδή όχι για τα Πανεπιστήμια. Αντίθετα όσοι υποψήφιοι επιλέξουν την περίπτωση 12 της Αίτησης-Δήλωσης δεν θα έχουν δικαίωμα για 10% χωρίς νέα εξέταση.
 
Οι συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ έχουν δικαίωμα να δηλώσουν προτίμηση:
-για όσες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις  Τμημάτων αντιστοιχούν στον Τομέα αποφοίτησής τους καθώς  
-και για την Κοινή Ομάδα Σχολών όπως αυτές έχουν κατανεμηθεί σύμφωνα με την αριθμ Φ 151/27299/Α5/17-2-2017 Υπουργική Απόφαση.  
Οι υποψήφιοι/ες για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2017 για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποβάλλουν Αίτηση - Δήλωση από 21 Φεβρουαρίου μέχρι και 2 Μαρτίου 2017.
 
 
Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ μπορούν να υποβάλουν:
 μαθητές της τελευταίας τάξης των ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ,

 κάτοχοι πτυχίου και απολυτηρίου δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου του ν.4186/2013,                 

 κάτοχοι απολυτηρίου  ΓΕΛ με πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013, δηλαδή όσοι υποψήφιοι αποκτούν πτυχίο ειδικότητας από ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος 2015-2016 κι εφεξής.

 κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ, Ναυτικών Λυκείων, ΕΠΛ( Τμημάτων Ειδίκευσης), πτυχίου και απολυτηρίου ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄ ή Β΄) του ν.3475/2006, οι οποίοι  μπορούν να δηλώσουν τον αντίστοιχο Τομέα και την αντίστοιχη ή συναφή ειδικότητα του πτυχίου τους με αυτή των ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013, όπως έχει καθοριστεί με τις διατάξεις των αριθμ.131149/Γ2 (ΦΕΚ 2298 Β΄/27-08-2014) και 141641/Γ2 (2470 Β΄/16-09-2014 ) Υπουργικών  Αποφάσεων και το ΥΣ 30/17-2-2017 της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ (Βλέπε πίνακα στο τέλος της εγκυκλίου).


Οι ανωτέρω υποψήφιοι υποβάλλουν Αίτηση - Δήλωση με την επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου, προκειμένου να ελεγχθεί η ορθή καταχώρηση των στοιχείων, ως εξής:  
1) οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ  στο ΕΠΑΛ φοίτησής τους χωρίς δικαιολογητικά
2) οι απόφοιτοι στο ΕΠΑΛ αποφοίτησής τους ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ, συνυποβάλλοντας ευκρινές φωτοαντίγραφο του πτυχίου και απολυτηρίου τους
Επισημαίνεται ότι, απαραίτητη προϋπόθεση  για τη συμμετοχή υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για όλα τα Τμήματα  είναι να έχουν λάβει το πτυχίο και απολυτήριο μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων των επαναληπτικών ενδοσχολικών εξετάσεων ΕΠΑΛ του ίδιου έτους. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν αποκτήσει  πτυχίο και απολυτήριο μέχρι τότε, η συμμετοχή στις εξετάσεις θεωρείται άκυρη. Αν ο ίδιος υποψήφιος τον επόμενο χρόνο επιθυμεί την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  θα πρέπει να συμμετάσχει εκ νέου στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Σημειώνεται ότι  οι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑΛ θα καταθέσουν την Αίτηση- Δήλωση σε ημερήσιο ΕΠΑΛ, και οι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις εσπερινών ΕΠΑΛ θα καταθέσουν την Αίτηση - Δήλωση σε εσπερινό ΕΠΑΛ, ανεξαρτήτως αν θα επιλέξουν το κοινό ειδικό ποσοστό (ημερήσιων και εσπερινών), είτε το ξεχωριστό ποσοστό των εσπερινών.
Η Αίτηση - Δήλωση είναι κοινή για όλους τους ανωτέρω υποψηφίους και υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Το έντυπο της Αίτησης - Δήλωσης έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο (στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ), απ’ όπου μπορεί να τυπωθεί είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από το ΕΠΑΛ και να διανεμηθεί στους ενδιαφερόμενους. Ο υποψήφιος συμπληρώνει χειρόγραφα την Αίτηση - Δήλωση και στη συνέχεια την υποβάλλει ηλεκτρονικά στο Λύκειο ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία στο ΕΠΑΛ που φοιτά ή στο ΕΠΑΛ που αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του ΕΠΑΛ, αν πρόκειται για απόφοιτο.  
Η προθεσμία υποβολής είναι αποκλειστική. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να ενημερωθούν όλοι υπεύθυνα, αναλυτικά και με ενιαίο τρόπο, ώστε να διασφαλίζονται σε πανελλαδικό επίπεδο οι όροι ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερομένων.  
Όσον αφορά στους μαθητές πρέπει να γίνει διεξοδική ενημέρωσή τους στην τάξη από καθηγητή που θα ορίσει ο Δ/ντής ΕΠΑΛ και ο κάθε μαθητής να υπογράψει σε κατάσταση με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ενημερώθηκε για την Αίτηση - Δήλωση που τον αφορά και για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων, καθώς και ότι του χορηγήθηκε υπόδειγμα της σχετικής Αίτησης - Δήλωσης. Σε περίπτωση απουσίας μαθητών κατά την ημέρα αυτή, ενημερώνονται ενυπογράφως την επομένη. Εκτός της ανωτέρω διεξοδικής ενημέρωσης θα πρέπει να γίνει υπενθύμιση τουλάχιστον άλλες δύο φορές στην κάθε τάξη από τον υπεύθυνο καθηγητή στην έναρξη της προθεσμίας και κατά τις δύο τελευταίες μέρες της προθεσμίας.
Όσον αφορά στους αποφοίτους η ενημέρωση θα γίνει με τους εξής τρόπους:
- Με ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στα Μ.Μ.Ε. και στην ιστοσελίδα του.  
- Με ανακοινώσεις των Διευθυντών Δ.Ε. που θα αναρτηθούν στους πίνακες ανακοινώσεων των οικείων Δ/νσεων.
- Με την ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του κάθε ΕΠΑΛ, με ευθύνη του οικείου Διευθυντή, σχετικής ανακοίνωσης  στην οποία θα τονίζεται η αποκλειστική προθεσμία.  
                                                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ2o   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ
 
Η Αίτηση - Δήλωση «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΛ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ» υποβάλλεται υποχρεωτικά απ’ όλους όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ.
Οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης ημερησίου και Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. υποβάλλουν στο Λύκειο φοίτησής τους σχετική Αίτηση-Δήλωση.
Με την Αίτηση-Δήλωση ο/η ενδιαφερόμενος/η δηλώνει:
1)Εκτός από τα δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας «Ελληνική Γλώσσα» (Νέα Ελληνική Γλώσσα)  και «Μαθηματικά» (Άλγεβρα) και την ειδικότητα του Τομέα στα δύο μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά.
2) Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί πανελλαδικά.
3) αν είναι υποψήφιος  
α)για Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων,  
β) Σχολή Αστυφυλάκων,  
γ) Σχολή Πυροσβεστών,  
δ) ΤΕΦΑΑ  
ε) και Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.
(οι προηγούμενες επιλογές α, β, γ, δ δεν ισχύουν για τους υποψηφίους Εσπερινών  ΕΠΑ.Λ. που με την Αίτηση-Δήλωσή τους επιλέγουν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μόνο με το ξεχωριστό ποσοστό 1% των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της υποπαρ. Β της παρ. 3 του αρ. 13 του ν.4452/2017(Α΄17).  
 
Την ανωτέρω Αίτηση-Δήλωση υποβάλλουν και: i)οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. εφόσον κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου,  ii) οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), εφόσον κατέχουν απολυτήριο Γενικού Λυκείου, και  iii)οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. οποιοδήποτε άλλο έτος από αυτό που απέκτησαν τον απολυτήριο τίτλο τους. Για τη συμμετοχή τους σε νέα εξέταση η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται στο ΕΠΑ.Λ. από το οποίο αποφοίτησαν ή σε αυτό που είναι πλησιέστερο στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.
Η Αίτηση-Δήλωση των αποφοίτων συνοδεύεται υποχρεωτικά από ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης (απολυτήριο και πτυχίο) ή πτυχίο για τους κατόχους πτυχίου Β΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ. Ναυτικών Λυκείων, Ε.Π.Λ.
 
Οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης ημερησίου και Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. στην Αίτηση-Δήλωση δηλώνουν υποχρεωτικά τα μαθήματα της ειδικότητας που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν, ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα αποφοίτησής τους.  
Σε περίπτωση που οι απόφοιτοι  έχουν αποκτήσει και άλλο πτυχίο ειδικότητας Τομέα διαφορετικού από αυτόν της αποφοίτησής τους μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν σε μαθήματα  Ειδικότητας του άλλου Τομέα.
 
Οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ. Ναυτικών Λυκείων, Ε.Π.Λ., πτυχίου και απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, μπορούν να δηλώσουν τον αντίστοιχο Τομέα και την αντίστοιχη ή συναφή ειδικότητα του πτυχίου τους με αυτή των ΕΠΑ. Λ. του ν. 4186/2013, όπως έχει καθοριστεί με τις διατάξεις των 131149/Γ2 (ΦΕΚ 2298 Β΄/27-8-2014) και 141641/Γ2 (ΦΕΚ 2470 Β΄/16-92014) Υπουργικών Αποφάσεων και το ΥΣ 30/17-2-2017 της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ.  
 
Ειδικά οι υποψήφιοι/ες των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., μαθητές/τριες που φοιτούν στην τελευταία τάξη του ΕΠΑ.Λ. για να αποκτήσουν πτυχίο και απολυτήριο Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ή απόφοιτοι  που κατέχουν πτυχίο και απολυτήριο Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., κατά την υποβολή της Αίτησης –Δήλωσης,  εκτός των ανωτέρω,  επιλέγουν εάν:
α) θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μαζί με τους/τις υπόλοιπους/ες υποψήφιους/ες των ΕΠΑΛ διεκδικώντας το κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων στις Σχολές, Τμήματα, Εισαγωγικές Κατευθύνσεις
Τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στις Α.Σ.Τ.Ε., στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Πυροσβεστών και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, όπως περιγράφονται στην υποπαρ. Α της παρ. 3 του άρθ. 13 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄),  ή
 β) θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Α.Σ.Τ.Ε. και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού διεκδικώντας ξεχωριστό ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων όπως περιγράφεται στην υποπαρ. Β της παρ. 3 του αρ. 13 του Ν.4452/2017(Α΄17).  
 
Υποψήφιοι που υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ δεν μπορούν να υποβάλουν το ίδιο έτος Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ.  
Κατά την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι στο μηχανογραφικό δελτίο του Ιουνίου θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν εκτός από τις Σχολές και Τμήματα που αντιστοιχούν στον τομέα εξέτασής τους, επιπλέον και μία Κοινή Ομάδα Σχολών, όπως αυτές έχουν κατανεμηθεί σύμφωνα με την αριθμ Φ 151/27299/Α5/17-2-2017 Υπουργική Απόφαση.  
 
 
                                                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o
ΣΧΟΛΕΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  Ή ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  Ή ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
 
Ορισμένα Τμήματα ή Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης απαιτούν περαιτέρω κριτήρια για την εισαγωγή των υποψηφίων σ’ αυτά, ως ακολούθως:
Α) Σχολές ή Τμήματα, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική) που αναφέρονται αναλυτικά και στο έντυπο της Αίτησης – Δήλωσης.
 Οι Σχολές και τα Τμήματα, για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα είναι:  
- Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Γραφιστικής-εισαγωγική κατεύθυνση Γραφιστικής, Γραφιστικής- εισαγωγική κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος) - εισαγωγική κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ, Συντήρησης  Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, για τα οποία εξετάζονται τα ειδικά μαθήματα , «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ» και «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ».
- Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μουσικών  Σπουδών, για τα οποία εξετάζονται τα ειδικά μαθήματα «ΑΡΜΟΝΙΑ» και     «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ».
- Ναυτιλιακών Σπουδών, για το οποίο εξετάζεται το ειδικό μάθημα «ΑΓΓΛΙΚΑ».
- Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, Διοίκησης Επιχειρήσεων- εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.),  για τα οποία εξετάζεται μία από τις ξένες γλώσσες «ΑΓΓΛΙΚΑ», «ΓΑΛΛΙΚΑ», «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ», «ΙΤΑΛΙΚΑ».
Για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στα παραπάνω τμήματα απαιτείται η επιτυχής εξέτασή του σε καθένα από τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα (βαθμολογική βάση του 10 με άριστα το 20).
 
Β) Τμήματα, για την εισαγωγή στα οποία απαιτούνται πρακτικές δοκιμασίες (ΤΕΦΑΑ).
 
Γ) Σχολές, για την εισαγωγή στις οποίες απαιτούνται προκαταρκτικές εξετάσεις (Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών και Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού).
 Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 παύουν να λειτουργούν και να δέχονται υποψηφίους η Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), η Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) και η Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) και ιδρύεται σύμφωνα με το Νόμο 4407/2016 (ΦΕΚ134-Α΄) η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), στην οποία συγχωνεύονται οι προηγούμενες  Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) της Πολεμικής Αεροπορίας.
Στη ΣΜΥΑ, θα λειτουργούν τρεις (3) κατευθύνσεις, ως εξής:
1. ΣΜΥΑ / Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης

2. ΣΜΥΑ / Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης


3. ΣΜΥΑ / Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης


 
Στο Μηχανογραφικό Δελτίο ΕΠΑΛ ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 για την εισαγωγή σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα συμπεριληφθούν και οι τρεις (3) κατευθύνσεις της ΣΜΥΑ, ώστε οι υποψήφιοι/ες σε αυτή να μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε μια (1) τουλάχιστον κατεύθυνση της Σχολής. Η ΣΜΥΑ  και για τις τρεις (3) κατευθύνσεις θα συμπεριληφθεί στην κοινή Ομάδα Σχολών σύμφωνα με την αριθμ. Φ.151/27299/Α5/17-2-2017 ΥΑ.
 
Από το ακαδ. έτος 2017-18 οι υποψήφιοι/ες  ΕΠΑΛ μπορούν να εισάγονται και στη Σχολή Πυροσβεστών της  Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
 
Οι υποψήφιοι των Εσπερινών  ΕΠΑ.Λ. που με την Αίτηση-Δήλωσή τους επιλέγουν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μόνο με το ξεχωριστό ποσοστό 1% των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της υποπαρ. Β της παρ. 3 του αρ. 13 του Ν. 4452/2017(Α΄17), δεν έχουν το δικαίωμα επιλογής για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τη Σχολή Πυροσβεστών και τα ΤΕΦΑΑ.
 
Επισημαίνεται ότι η δήλωση εξέτασης σε ειδικό μάθημα είναι υποχρεωτική για την εξέταση του υποψηφίου στο ειδικό μάθημα για εισαγωγή σε Σχολές ή Τμήματα που απαιτούν ειδικό μάθημα. Αντίθετα, η δήλωση είναι ενδεικτική της επιθυμίας του για την εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, και Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και ΤΕΦΑΑ .  
 
Όμως για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος/α στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή απαιτείται:
α) για Σχολές/Τμήματα με ειδικά μαθήματα, η επιτυχής εξέταση σε αυτά (βαθμολογική βάση το 10 με άριστα το 20).
β) για  τις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, και Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού πρέπει  να υποβάλει αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις  προκηρύξεις  που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθεί ικανός στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι παραπάνω προκηρύξεις διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές αντίστοιχα.
γ) για τα ΤΕΦΑΑ να υποβάλει σχετική αίτηση στις επιτροπές Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας που θα πληροφορηθεί απ΄ το σχολείο του την περίοδο των εξετάσεων (Ιούνιος 2017) και να συμμετάσχει στις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα).
Από τα παραπάνω (α), (β) και (γ) συνάγεται ότι υποψήφιος/α που, αν και στην Αίτηση-Δήλωση δεν δήλωσε επιθυμία για  Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, και Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, μπορεί τελικά να είναι υποψήφιος γι αυτές, αρκεί να ακολουθήσει τη διαδικασία που ορίζεται στις αντίστοιχες προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων. Ανάλογα, υποψήφιος που, αν και στην Αίτηση-Δήλωση δεν δήλωσε επιθυμία για τα ΤΕΦΑΑ, μπορεί τελικά να είναι υποψήφιος γι αυτά, αρκεί να υποβάλει σχετική αίτηση και δικαιολογητικά στις επιτροπές Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας. Αντίθετα, υποψήφιος που με την Αίτηση-Δήλωση δεν δήλωσε εξέταση σε ειδικό μάθημα, δεν θα μπορέσει να εξεταστεί σε αυτό, ενώ αν δήλωσε εξέταση σε ειδικό μάθημα και τελικά δεν το εξεταστεί, απλώς θα αποκλειστεί από τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε αυτό.
       
                                                                                 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
 
 Για τους υποψηφίους (μαθητές και αποφοίτους) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση επισημαίνονται τα εξής:
Α. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης καταθέτουν αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά στο ΕΠΑΛ φοίτησής τους, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης, δηλαδή μέχρι 2 Μαρτίου.
Β. Οι απόφοιτοι καταθέτουν στο ΕΠΑΛ υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης, αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι 2 Μαρτίου.
 Αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτά, εκτός και αν πρόκειται για έκτακτους και επιγενόμενους λόγους (π.χ. σπάσιμο χεριού ή προσωρινή αναπηρία των άνω άκρων, από γεγονός που μεσολάβησε μετά τη λήξη της προθεσμίας).
 Επισημαίνουμε ότι αναλυτικές πληροφορίες για την εξέταση των μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση θα δοθούν με νεότερη εγκύκλιό μας.
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούνται οι Δ/ντες ή οι εντεταλμένοι για την παραλαβή των Αιτήσεων-Δηλώσεων να επιλέγουν στο πληροφοριακό σύστημα «myschool» οπωσδήποτε το «ΝΑΙ» στο πεδίο «Εξετάζονται προφορικά σε πανελλαδικό επίπεδο» για όσους υποψήφιους προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να εξεταστούν προφορικά στις πανελλαδικές εξετάσεις.
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (5% ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)
Οι μαθητές ΕΠΑΛ πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις έχουν ήδη πιστοποιηθεί από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές του Ν.3794/2009. Οι υποψήφιοι αυτοί θα υποβάλλουν απευθείας ξεχωριστό μηχανογραφικό δελτίο για το 5% των θέσεων εισακτέων με κριτήριο το βαθμό του απολυτηρίου τους. Αν ωστόσο κάποιος από τους μαθητές με σοβαρές παθήσεις επιθυμεί τη συμμετοχή του και στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλει Αίτηση-Δήλωση και συμμετέχει κανονικά και στις πανελλαδικές εξετάσεις.  
 
                                                
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (χωρίς νέα εξέταση)
Σύμφωνα με την ισχύουσες διαδικασίες και το άρθρο 13 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄), για το 10% ισχύουν τα ακόλουθα:
- οι υποψήφιοι για το 10% δεν υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο.
- Το 2017 δικαίωμα για το 10 % θα έχουν όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΕΠΑΛ τα δύο προηγούμενα έτη, δηλαδή το 2015 ή  το 2016.
- Όσοι υποψήφιοι εσπερινών ΕΠΑΛ φέτος συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΕΠΑΛ, ΜΟΝΟ για το ξεχωριστό ποσοστό των εσπερινών (για ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΕΝ), δεν θα έχουν δικαίωμα για το 10% τα δύο επόμενα έτη.  
- Αντίθετα όλοι οι άλλοι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις διεκδικώντας την εισαγωγή τους στο ειδικό ποσοστό των ΕΠΑΛ, προερχόμενοι είτε από ημερήσια είτε από εσπερινά ΕΠΑΛ, θα έχουν το δικαίωμα για το 10% τα δύο επόμενα έτη.  
- Το 10% δεν θα ισχύσει για Σχολές και Τμήματα των Πανεπιστημίων, δεδομένου ότι το επιπλέον ποσοστό θέσεων στα Πανεπιστήμια είναι καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.
 
 
 
       
    ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7o
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 
 Τόσο οι Δ/ντές των ΕΠΑΛ, όσο και οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά την Αίτηση - Δήλωση μαζί με τις Οδηγίες - Πληροφορίες που αποστέλλονται συνημμένα, προς αποφυγή λαθών ή εσφαλμένων ερμηνειών από τους ενδιαφερόμενους. Οι Διευθυντές των ΕΠΑΛ ή οι εντεταλμένοι για την παραλαβή των Αιτήσεων - Δηλώσεων εκπαιδευτικοί, μεριμνούν για τη σωστή συμπλήρωση της Αίτησης - Δήλωσης, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.
Η Αίτηση - Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες του πληροφοριακού συστήματος «myschool» που θα σας αποσταλούν.
Ο υποψήφιος προμηθεύεται είτε από το διαδίκτυο, είτε από το ΕΠΑΛ το έντυπο, το μελετά, το συμπληρώνει και προσέρχεται στο Δ/ντή ή τον εντεταλμένο για την παραλαβή των Αιτήσεων - Δηλώσεων εκπαιδευτικό (κατά προτίμηση χειριστή του Η/Υ), όπου και το υποβάλλει. Στη συνέχεια ο χειριστής εισάγει τα στοιχεία του υποψηφίου ακολουθώντας τις οδηγίες του πληροφοριακού συστήματος «myschool», όπως τα συμπλήρωσε ο ενδιαφερόμενος. Κατόπιν, εκτυπώνει δύο αντίγραφα της Αίτησης -
Δήλωσης. Ο υποψήφιος ελέγχει με προσοχή την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά συμφωνούν απόλυτα με το έντυπο που είχε αρχικά συμπληρώσει. Υπογράφει και τα δύο αντίγραφα, τα οποία εν συνεχεία, υπογράφονται και σφραγίζονται και από το Δ/ντή του ΕΠΑΛ. Το ένα αντίγραφο, το κρατά ο υποψήφιος μέχρι το τέλος των εξετάσεων και το άλλο παραμένει στο ΕΠΑΛ. Μετά την υπογραφή του υποψηφίου και του Διευθυντή, η Αίτηση - Δήλωση δεν αλλάζει και έχει ήδη οριστικά καταχωριστεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό  σύστημα «myschool», σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σας αποσταλούν.
Για τη σωστή και έγκυρη ενημέρωση τόσο των εκπαιδευτικών που παρέχουν σχετικές πληροφορίες, όσο και των ενδιαφερομένων κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι οι διατάξεις που αναφέρονται στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι αυστηρού δικαίου και απαιτούν συνεπή και αυστηρή εφαρμογή, γιατί ΜΟΝΟ έτσι διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο του συστήματος επιλογής.  
 
                                                
 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
 
                                                                                                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ
 
                                                                                                                       
 
                                                                                             
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: Το  Έντυπο Υπόδειγμα Αίτησης – Δήλωσης με πληροφορίες – οδηγίες και  πίνακα αντιστοιχιών παλαιού – νέου συστήματος μπορείτε να το εκτυπώσετε από την αναφερόμενη ιστοσελίδα ή από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  
 
 
   
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (Πίνακας Αποδεκτών):
 
1)Υπουργείο Εθνικής Άμυνας /ΓΕΕΘΑ- Β΄ Κλάδος/Β2,Β4,Α1 (ΔΕΚΠ)/Στρατόπεδο Παπάγου
 Μεσογείων 227-229  - ΤΚ 155 61 - ΑΘΗΝΑ  
                                                                                         
 2) Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης /Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
 Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης  και Ανθρώπινου Δυναμικού/ Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού /Τμήμα 2ο - Γραφείο 5ο
Π. Κανελλοπούλου 4 - 101 77 – ΑΘΗΝΑ
 
3) Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης /Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
 Κλάδος Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/ Δ/νση Εκπαίδευσης -Τμ. 1ο  Εκπαιδεύσεων  
 Π. Κανελλοπούλου 4 - 101 77 - ΑΘΗΝΑ
4) Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής Κλάδος Β΄ (Ναυτιλίας) /Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών -Τμήμα Α΄ -Β΄
 Ακτή Βασιλειάδη (Εντός Λιμένα, Ε1) - ΤΚ 185 10 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
   
5) Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης /Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας /Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος/Επιτελείο/ Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων/Δ/νση Προσωπικού – Τμήμα 1ο και 5ο  
 Μουρούζη 4 – 106 74 – ΑΘΗΝΑ  
Εσωτερική διανομή:
1.Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο  Υφυπουργού κ. Μπαξεβανάκη  
3.Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα  
  4.Γεν. Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγ/σμου &Ηλ/κής Διακυβέρνησης  
  5.Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
  6.Δ/νση Ειδικής Αγωγής
  7. Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  8.Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων - Τμήμα Α’   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ
ΕΠΑΛ ν. 4186/13  ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 
 
 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΟΜΕΑ Ή ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 
 
ΤΟΜΕΑΣ
 
 
                     ΤΟΜΕΑΣ/ΚΛΑΔΟΣ
 
 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
 
 1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, 2.ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΛ ν.3475/06
 
 
 
 
 
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ - ΤΕΕ ν.2640/98
 
 
 
 
 
 
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ - ΤΕΛ ν.576/77 & ν.1566/85
 
 
 
 
 
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΠΛ ν.1566/85
 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
 1.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, 2.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ - ΕΠΑΛ ν.3475/06
 
 
 
 
 
 1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 2.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ - ΤΕΕ ν.2640/98
 
 
 
 
 
 1.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 2.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ - ΤΕΛ ν.576/77 & ν.1566/85
 
 
 
 
 
 1.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 2.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ - ΕΠΛ ν.1566/85
 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 
 
 ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΠΑΛ ν.3475/06
 
 
 
 
 
 
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΤΕΕ ν.2640/98
 
 
 
 
 
 
 
 ΔΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΛ ν.576/77 & ν.1566/85
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 
 
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΑΛ ν.3475/06
 
 
 
 
 
 
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΤΕΕ ν.2640/98
 
 
 
 
 
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΛ ν.576/77 & ν.1566/85
 
 
 
 
 
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΛ ν.1566/85
 
 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΠΑΛ ν.3475/06
 
 
 
 
 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΕΕ ν.2640/98
 
 
 
 
 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΕΛ ν.576/77 & ν.1566/85
 
 
 
 
 
 1.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΕΠΛ ν.1566/85
 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΠΑΛ ν.3475/06
 
 
 
 
 
 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΕ ν.2640/98
 
 
 
 
 
 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ - ΤΕΛ ν.576/77 & ν.1566/85
 
 
 
 
 
 
 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΕΠΛ ν.1566/85
 
 
 
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
 
 
 ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΝ - ΕΠΑΛ ν.3475/06
 
 
 
 
 
 
 ΝΑΥΤΙΚΟΣ - ΤΕΛ ν.576/77 & ν.1566/85
 
 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 
 
 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝ - ΕΠΑΛ ν.3475/06
 
 
 
 
 
 
 ΝΑΥΤΙΚΟΣ - ΤΕΛ ν.576/77 & ν.1566/85
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 
 
 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ     2. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ   ΕΠΛ (1566/85)
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΛ (576/77)
 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΤΕΕ (2640/98)
 
ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΕΠΑΛ (3475/2006)
 
 
 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
 
 
 ΕΠΛ (1566/85) -
 
ΤΕΛ (576/77) -
 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ  ΤΕΕ (2640/98)
 
ΕΠΑΛ (3475/2006) -
 
 
 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
 
 
 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  ΕΠΛ (1566/85)
 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  ΤΕΛ (576/77)
 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  ΤΕΕ (2640/98)
 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  ΕΠΑΛ (3475/2006)
 
 
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 
 
 ΕΠΛ (1566/85) -
 
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΕΛ (576/77)
 
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΝΔΥΣΗΣ  ΤΕΕ (2640/98)
 
ΕΠΑΛ (3475/2006) -
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

 

Log in