Απολυτήριο

Εξετάσεις για Απολυτήριο Νέου Λυκείου

Τρόπος εξέτασης για απόκτηση απολυτηρίου

Επισήμανση: Οι πληροφορίες αφορούν το προηγούμενο σύστημα Λυκείου και θα ανανεωθούν όταν υπάρξει ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας.

Σε περίπτωση που ο μαθητής στοχεύει μόνο στη απόκτηση του απολυτηρίου Λυκείου, τότε η διαδικασία που ακολουθείται για τις εξετάσεις της κάθετάξεως του Λυκείου είναι η εξής:

Ενδοχολική εξέταση σε όλα τα μαθήματα πλήν  των μαθημάτων

1.       Ερευνητική Εργασία

2.       Φυσική αγωγή

Κοινά θέματα για το εκάστοτε σχολείο ενώ η διαλογή - υποβολή θεμάτων γίνεται κατά το 50% από την Τράπεζα Θεμάτων και κατά το 50% από τους διδάσκοντες ενώ η διόρθωσή τους γίνεται από τους ίδιους τους διδάσκοντες.

Ο μαθητής μπορεί να προαχθεί στην επόμενη τάξη αν πληρεί δύο προϋποθέσεις:

Ο γενικός βαθμός που έχει είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 10

Ο Μέσος Όρος (γραπτά και προφορικά) στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών είναι το λιγότερο 10 και στα υπόλοιπα μαθήματα το λιγότερο 8

Ενδοσχολική εξέταση σε όλα τα μαθήματα πλήν  των μαθημάτων

1.       Ερευνητική Εργασία

2.       Φυσική αγωγή

Κοινά θέματα για το εκάστοτε σχολείο ενώ η διαλογή - υποβολή θεμάτων γίνεται κατά το 50% από την Τράπεζα Θεμάτων και κατά το 50% από τους διδάσκοντες ενώ η διόρθωσή τους γίνεται από τους ίδιους τους διδάσκοντες.

Ο μαθητής μπορεί να προαχθεί στην επόμενη τάξη αν πληρεί δύο προϋποθέσεις:

Ο γενικός βαθμός που έχει είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 10

Ο Μέσος Όρος (γραπτά και προφορικά) στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας,Μαθηματικών και Μαθημάτων Κατεύθυνσης είναι το λιγότερο 10 και στα υπόλοιπα μαθήματα το λιγότερο 8

Εξετάζονται τα μαθήματα

1.       Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία ( 60% Νεοελληνική Γλώσσα και 40% Λογοτεχνία)

2.       Εισαγωσή στις Αρχές Επιστήμης των Η/Υ

3.       Θρησκευτικά

4.       Ιστορία

και

3 μαθήματα κατεύθυνσης

Λήψη του απολυτηρίου Λυκείου γίνεται όταν:

Ο γενικός βαθμός που έχει είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 10

Ο Μέσος Όρος (γραπτά και προφορικά) στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και καθενός από τα Μαθήματα Κατεύθυνσης είναι το λιγότερο 10 και στα υπόλοιπα μαθήματα το λιγότερο 8.

 

 

 *Ο υπολογισμός του Μέσου Ορου προκύπτει από το άθροισμα του Προφορικού και Γραπτού βαθμού διά του αριθμού του συνόλου των μαθημάτων.

 

*** Ο τρόπος προαγωγής άλλαξε. Διαβάστε παρακάτω την τροποποιητική εγκύκλιο του υπουργείου.

 

Άρθρο 11
1. Το έκτο και το έβδομο εδάφιο της παρ. 3 τού άρθρου 3 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» αντικαθίστανται, αντιστοίχως, ως εξής:
«Απαραίτητη προϋπόθεση, για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί: α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου
ή ανώτερου του δέκα (10) και β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας σε καθένα από τα μαθήματα ης «Ελληνικής γλώσσας» και των «Μαθηματικών» τουλάχιστον δέκα (10) και Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα. Όταν μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση α΄ του προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση. Όταν πληροί την προϋπόθεση α΄ και δεν πληροί την προϋπόθεση β΄ του προηγούμενου εδαφίου, κατά μάθημα ή μαθήματα, παραπέμπεται σε επανεξέταση στο μάθημα (ή στα μαθήματα) ή στον κλάδο
(ή στους κλάδους) τον οποίο υστέρησε και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.
Όταν μαθητής έχει επιτύχει γενικό βαθμό ίσο ή ανώτερο του δέκα (10) και έχει επιτύχει βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8) σε έναν ή δύο κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα» ή «Μαθηματικά» και ταυτόχρονα έχει επιτύχει Μ.Ο. κλάδων ίσο ή ανώτερο του δώδεκα και πέντε δέκατα (12,5), ο οποίος προκύπτει από την προφορική και ραπτή βαθμολογία στους κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα», «Μαθηματικά» και «Φυσικές επιστήμες», ο μαθητής δεν παραπέμπεται στους ανωτέρω κλάδους και προάγεται ή παραπέμπεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.»
2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του .δ. 60/2006 (Α΄ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου», ως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών στην Α΄ τάξη Ημερήσιου και στις Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται: i) Γενικός βαθμός προαγωγής ίσος ή ανώτερος του δέκα (10) και ii) βαθμός ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα μαθήματα της «Ελληνικής Γλώσσας» και των «Μαθηματικών» τουλάχιστον δέκα (10) και βαθμός ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα υπόλοι
πα μαθήματα τουλάχιστον οκτώ (8). Όταν μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση i) επαναλαμβάνει τη φοίτηση.
Όταν μαθητής πληροί την προϋπόθεση i) και δεν πληροί την προϋπόθεση ii), παραπέμπεται σε επανεξέταση σε ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, στο μάθημα (ή στα μαθήματα) ή στον κλάδο (ή στους κλάδους) στον οποίο υστέρησε με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων του Ιουνίου και προάγεται η επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω. Όταν μαθητής έχει επιτύχει γενικό βαθμό ίσο ή ανώτερο του δέκα (10) και έχει επιτύχει
βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8) σε έναν ή δύο κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα» ή «Μαθηματικά» και ταυτόχρονα έχει επιτύχει Μ.Ο. κλάδων ίσο ή ανώτερο του δώδεκα και πέντε δέκατα (12,5), ο οποίος προκύπτει από την προφορική και γραπτή βαθμολογία στους κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα», «Μαθηματικά» και «Φυσικές επιστήμες», ο μαθητής δεν παραπέμπεται στους ανωτέρω κλάδους και προάγεται ή παραπέμπεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.»
3. Το πέμπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4186/2013 αντικαθίστανται, αντιστοίχως, ως εξής:
«Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί: α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή
ανώτερου του δέκα (10) και β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας σε καθένα από τα μαθήματα της «Ελληνικής γλώσσας», των «Μαθηματικών» και σε καθένα από τα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού τουλάχιστον δέκα (10), καθώς και τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα. Όταν ο μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση α΄ του προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση. Όταν πληροί την προϋπόθεση α΄ και δεν πληροί την προϋπόθεση β΄ του προηγούμενου εδαφίου κατά μάθημα ή μαθήματα παραπέμπεται σε επανεξέταση στο μάθημα (ή στα μαθήματα)
ή στον κλάδο (ή στους κλάδους) στον οποίο υστέρησε και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω. Όταν μαθητής έχει επιτύχει γενικό βαθμό ίσο ή ανώτερο του δέκα (10) και έχει επιτύχει βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8) σε έναν ή δύο κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα» ή «Μαθηματικά» και ταυτόχρονα έχει επιτύχει Μ.Ο. κλάδων ίσο ή ανώτερο του δώδεκα και πέντε δέκατα (12,5), ο οποίος προκύπτει από την προφορική και γραπτή βαθμολογία στους κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα», «Μαθηματικά» και «Φυσικές επιστήμες», ο μαθητής δεν παραπέμπεται στους ανωτέρω κλάδους και προάγεται ή παραπέμπεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.»
4. Οι παράγραφοι 2Δ και 2Ε του άρθρου 34 του π.δ. 60/2006 αντικαθίστανται αντιστοίχως ως εξής:
«2Δ. Οι μαθητές Α΄ τάξης Ημερησίου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 και της περίπτωσης 2Α του παρόντος άρθρου και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο προάγονται κατά περίπτωση ως εξής: α) Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου Γενικού βαθμού προαγωγής και του βαθμού ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα μαθήματα κατά δύο (2)
μονάδες. β) Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου Γενικού βαθμού προαγωγής και του βαθμού ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα μαθήματα κατά μία (1) μονάδα.
2Ε. Οι μαθητές Α΄ τάξης Ημερησίου και A΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης 2Β του άρθρου αυτού και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο προάγονται ως εξής: Για τους μαθητές αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου Γενικού βαθμού προαγωγής και του βαθμού ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα μαθήματα κατά μία (1) μονάδα.»
5. Η ισχύς των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου άρχεται από το διδακτικό έτος 2013 – 2014.

 

Log in